Polityka prywatności

Dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające stronę internetową www.silviemrnkova.cz, moich klientów oraz osoby zainteresowane moimi usługami. Celem dokumentu jest poinformowanie Państwa (osób, których dane dotyczą) o przysługujących im prawach oraz przekazanie jasnych informacji o sposobie postępowania z danymi osobowymi.

Doceniam zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, udostępniając mi swoje dane osobowe, dlatego już teraz przetwarzam dane osobowe nie tylko zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, ale także dostosowuję przetwarzanie danych osobowych do rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. i jest powszechnie znane pod akronimem RODO.

 

1. Administrator danych osobowych – kim jestem i jak można się ze mną skontaktować?

Silvie Mrnková, nr identyfikacyjny IČO 71655336, adres siedziby: Nová 219, Dolní Břežany, 252 41, Republika Czeska

Będę przechowywać dane osobowe podmiotów, aby móc zaoferować najlepszą obsługę, opiekę i komunikację. Adres do kontaktu e-mail: silvie.mrnkova@gmail.com

 

2. Jakie dane osobowe przetwarzam i w jaki sposób je uzyskuję?

Przetwarzam dane, które mi przekazujesz. W konkretnych przypadkach polega to głównie na podaniu danych poprzez wypełnienie jednego z formularzy na stronie internetowej, wprowadzeniu danych na koncie użytkownika założonym na mojej stronie internetowej, podaniu danych w ramach przygotowania umów i związanych z nimi dokumentów oraz w związku z realizacją umów (tj. w związku z dostarczaniem tekstów lub kursów na żywo lub świadczeniem innych usług), w kontakcie osobistym, telefonicznym, pisemnym, mailowym lub za pomocą innych środków komunikacji (wiadomości tekstowe, wiadomości w aplikacjach takich jak skype, FB messenger).

Jeżeli będę potrzebować Twojej zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych w konkretnych celach przetwarzania, wówczas będę przetwarzać takie dane w tym celu wyłącznie za Twoją zgodą.

Co do zasady podajesz mi te dane dobrowolnie, jedynie w niektórych przypadkach bez ich podania nie byłabym w stanie zrealizować zamówionej usługi (zazwyczaj bez kontaktu mailowego nie mogę wysyłać Ci SMS-ów). Takie obowiązkowe dane są oznaczone gwiazdką w formularzach internetowych, a system nie pozwoli na przesłanie formularza bez ich wypełnienia.

Dane osobowe mogą należeć do kategorii „zwykłych danych osobowych” lub mogą to być szczególne kategorie danych, tj. dane wrażliwe, w przypadku których prawo nakłada bardziej rygorystyczne warunki ich przetwarzania.

A. Zwykłe dane osobowe, które przetwarzam:

Imię, nazwisko, adres, numer ID (tylko w przypadku składania zamówienia jako firma), numer telefonu, adres e-mail, adres IP, pliki cookies, informacje o zamówionych i zakupionych produktach i usługach.

 

3. W jakich celach przetwarzam dane osobowe, jak długo i co mnie do tego uprawnia?

A. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i wykonania zobowiązań umownych

W celu zawarcia z Tobą umowy i dostarczenia zamówionej przez Ciebie usługi oraz prowadzenia związanej z tym komunikacji z Tobą, przetwarzam następujące wspólne dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, numer NIP (tylko jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca), numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówionych i zakupionych produktach i usługach.

Tytułem prawnym (upoważnieniem) do przetwarzania tych danych jest bezpośrednio wykonanie zobowiązań umownych wynikających z zawartej między nami umowy. Nie musi to być umowa zawarta w tradycyjnej formie drukowanej, podpisana własnoręcznie. Może to być na przykład umowa zawarta ustnie, przez telefon lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na stronie internetowej oraz moje potwierdzenie takiego zamówienia.

Przetwarzam dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania stosunku umownego między nami. Po zakończeniu stosunku umownego niektóre dane są następnie przechowywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, o czym przeczytasz w kolejnych sekcjach niniejszego dokumentu.

B. Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia obowiązków księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i archiwizacji, przetwarzam następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, numer NIP oraz dane dotyczące zakupionego produktu/usługi (tj. dane na fakturach).

Okres przetwarzania danych wynika bezpośrednio z odpowiednich przepisów prawa, które nakładają na mnie obowiązek przetwarzania danych.

C. Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej

Uzasadnione interesy mogą obejmować szereg sytuacji. Dlatego poinformuję Cię o uzasadnionych interesach, dla których przetwarzam dane osobowe:

Prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona i udowodnienie naszych praw i roszczeń prawnych, w szczególności z tytułu zawartych umów lub wyrządzonych szkód. W tych celach przetwarzam dane osobowe przez okres 4 lat od zakończenia współpracy umownej lub naszego ostatniego kontaktu, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Okres ten jest ustalany w odniesieniu do terminów przedawnienia roszczeń, biorąc pod uwagę, że możemy nie dowiedzieć się o jakimkolwiek roszczeniu wniesionym do sądu natychmiast po jego wniesieniu przez drugą stronę. W tym celu przechowywane są dane z umów i naszej wzajemnej komunikacji.

Ponadto uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni. W celu przesyłania informacji handlowych będę przetwarzać następujące dane osobowe moich klientów: imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Zawsze możesz po prostu zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając łącze w wiadomości e-mail. Jeśli korzystam z klasycznego formularza drukowanego lub rozmowy telefonicznej lub jednej z aplikacji komunikacyjnych, takich jak skype, messenger, aby wysłać Ci moją ofertę lub informacje o moich nowościach, uszanuję to również, jeśli dasz mi znać, że nie chcesz dalszego kontaktu.

D. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody w celach marketingowych

Jeśli nie jesteś jeszcze moim klientem, będę wysyłać Ci moje oferty usług i produktów, informacje o nowych artykułach i inne podobne wiadomości tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę (klikając przycisk obok formularza internetowego lub odpowiedni link w wiadomości e-mail).

Jeśli dodatkowo wyrazisz na to zgodę, będę również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci ofert usług/produktów od moich partnerów biznesowych.

Muszę również mieć Twoją zgodę na wysyłanie spersonalizowanych ofert lub spersonalizowanych reklam w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram.

Tylko za Twoją zgodą przetwarzam (publikuję w celu prezentacji moich usług) dane zapisane w Twoich referencjach (lub dane mówione, jeśli referencja ma formę wideo).

Zanim udzielisz mi zgody, zawsze poinformuję Cię, jakich danych i w jakim konkretnym celu będzie dotyczyło przetwarzanie. O ile wyraźnie nie określono inaczej dla danej zgody, udzielasz jej na 5 lat.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli jednak przetwarzam również niektóre dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej (zob. A-C powyżej), będę nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika w tych celach po wycofaniu przez niego zgody, ponieważ zgoda nie jest wymagana do tych konkretnych celów.

 

4. Ujawnianie danych osobowych innym podmiotom

W wykonywaniu niektórych moich zobowiązań umownych lub prawnych pomagają mi inne osoby, które zajmują pozycję podmiotów przetwarzających. W szczególności dotyczy to współpracujących księgowych, dostawców usług przechowywania danych i aplikacji. Zawieram  umowy z podmiotami przetwarzającymi, w których zobowiązuję się do ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe będą również ujawniane odpowiednim organom administracyjnym, gdy będę do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa (tj. w szczególności w przypadku kontroli, gdy organ jest uprawniony do żądania przedstawienia danych osobowych).

 

5. Informacje o innych prawach do ochrony danych

A. Prawo dostępu do danych osobowych

Jest to prawo do potwierdzenia, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych i informacji o ich przetwarzaniu.

B. Prawo do sprostowania danych osobowych

Jest to prawo do sprostowania bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia (w którym podaje kompletne dane).

C. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W przypadkach przewidzianych przez prawo lub RODO użytkownik ma prawo zażądać, abym usunął jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki (RODO wymienia podstawy w art. 17, w tym wskazuje wyjątki, w których usunięcie nie zostanie przeprowadzone).D. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadkach określonych w art. 18 RODO użytkownik ma prawo zażądać, abym ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych.

E. Prawo do przenoszenia danych

Na warunkach określonych w art. 20 RODO użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przekazania ich innemu administratorowi. Jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora.

F. Prawo do sprzeciwu

W przypadkach, w których przetwarzam dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a wówczas nie będę już przetwarzać tych danych, chyba że mój prawnie uzasadniony interes będzie nadrzędny wobec interesów lub praw i wolności użytkownika. Jeśli uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, wniesienie sprzeciwu zawsze skutkuje zaprzestaniem dalszego przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

G. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych są naruszane, ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych. Więcej informacji na temat Urzędu i ochrony danych można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu www.uoou.cz.

 

6. Inne ważne informacje dotyczące korzystania z przysługujących praw

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pod adresem silvie.mrnkova@gmail.com.

Możesz również bezpośrednio skorzystać ze swoich praw, które opisuję w Artykule VI. Pamiętaj, że mogę skontaktować się z Tobą później, aby sprawdzić, czy wniosek został rzeczywiście złożony bezpośrednio przez Ciebie oraz aby zweryfikować Twoją tożsamość i wniosek w rozsądny sposób. To samo dotyczy wszelkiej komunikacji telefonicznej lub podobnej.

Aktualną wersję niniejszego dokumentu można zawsze znaleźć na stronie www.silviemrnkova.cz.

Niniejsza wersja obowiązuje od 24 sierpnia 2023 r.